blur
Sanu Tichkaran Tey Na Kareya Kar Songs
1 Tun Has Ley Jina Hasna Ie

Akram Rahi

2 Taka Eho Jeya Khadae Sadey

Akram Rahi

3 Rowan Khol Khol Bawan

Akram Rahi

4 Pyar Vich Hundi Ae Zaruri

Akram Rahi

5 Pailan Has Has Jean Vi

Akram Rahi

6 Muk Gaye Yaraney Tey

Akram Rahi

7 Koi Nai Ohdey Dard

Akram Rahi

8 Changey Bhaley Hundey

Akram Rahi