blur
Gavthi Songs
1 Gavthi

Nagesh Morvekar

2 Saaksh

Adarsh Shinde

3 Paay Lagta

Ashwin Bhandare

4 Gutun Jiv

Shreyashh,Priya

5 Bhannat

Suhas Sawant

6 Disu Lagalis Tu

Ashwin Bhandare