blur
Buddh Vandana Songs
1 Dhamma Palan Gatha

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

2 Ashirwaad

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

3 Jaymangal Atthagatha

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

4 Subbsukh Gatha

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

5 Mahamangal Gatha

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

6 Karinyamate Sutt

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

7 Maha Mangal Sutt

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

8 Paritran Path

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

9 Sankalp

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

10 Sangh Vandana

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

11 Dhamma Vandana

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

12 Buddha Vandana

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

13 Bhim Stuti

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

14 Bhim Smaran

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

15 Buddha Pooja

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

16 Trisaran Panchshil

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble

17 Panchang Pranam

Harshala Kadam,Dipali Shirke,Vijaya Jadhav,Asha Kamble,Aishwarya Powar,Shweta Yadav,Nanda Gaikwad,Vidya Tambe,Seema Ubale,Sonal Kamble