blur
Asathoma Sadgamaya Songs
1 Asathoma Sadgamaya

Prajoth

2 Tinga Linga

Vaishnavi

3 Na Therede

Anuradha Bhat

4 O Sanje Sanjeye

Allap Raju,Padmalatha

5 Scriptu Baredonu

Vijay Prakash